Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Var hittar man information om vilken standard som är harmoniserad?

15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar
(Text av betydelse för EES)
(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)
(2011/C 118/02)
Följande förteckning innehåller referensbeteckningar för harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar och harmoniserade stödstandarder för material som används för tillverkning av tryckbärande anordningar. För en harmoniserad stödstandard för material gäller förmodan om överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven endast tekniska uppgifter om material i standarden och inte att materialet är tillräckligt för en viss utrustningsenhet. De tekniska uppgifterna i materialstandarden bör därför bedömas med avseende på konstruktionskraven för den aktuella utrustningsenheten för att kontrollera att de väsentliga säkerhetskraven för tryckutrustningskonstruktionen är uppfyllda.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0035...

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/har...

Denna texten är från 2011-04-15.
Dubbelkontrollera alltid mot dagens utgåva.
Detta ger en indikation om vad som finns.

Behöver ni en standard.
Gå in på www.sis.se

ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 3-8:2006 Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar
EN 3-8:2006/AC:2007
CEN
EN 19:2002 Industriventiler - Märkning av ventiler av metalliska material
CEN
EN 267:2009 Automatiska brännare för flytande bränslen med forcerat drag
CEN
EN 287-1:2004 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål
EN 287-1:2004/A2:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (30.9.2006)
EN 287-1:2004/AC:2004
CEN
EN 334:2005+A1:2009 Gasregulatorer för ingående tryck upp till 100 bar
EN 334:2005 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.7.2009)
CEN
EN 378-2:2008+A1:2009 Kylanläggningar och värmepumpar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation
EN 378-2:2008 Anmärkning 2.1
Datum passerat (28.12.2009)
CEN
EN 473:2008 Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal - Allmänna principer
EN 473:2000 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2008)
CEN
EN 593:2009 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Vridspjällsventiler av metalliska material
EN 593:2004 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 676:2003+A2:2008 Gasutrustning - Fläktbrännare för gas
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/35
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 764-5:2002 Tryckbärande anordningar - Del 5: Dokument för överensstämmelse och kontroll av material
CEN
EN 764-7:2002 Tryckbärande anordningar - Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar
EN 764-7:2002/AC:2006
CEN
EN 1057:2006+A1:2010 Koppar och kopparlegeringar - Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer
EN 1057:2006 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.8.2010)
CEN
EN 1092-1:2007 Flänsar och deras förband - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade - Del 1: Stålflänsar
CEN
EN 1092-3:2003 Flänsar och deras förband - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade - Del 3: Flänsar av kopparlegeringar
EN 1092-3:2003/AC:2007
CEN
EN 1092-4:2002 Flänsar och deras förband - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade - Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar
CEN
EN 1171:2002 Rörledningsarmatur – Stängventiler – Slidventiler av gjutjärn
CEN
EN 1252-1:1998 Kryogena kärl - Material - Del 1: Seghetskrav för temperaturer under - 80 grader Celsius
EN 1252-1:1998/AC:1998
CEN
EN 1252-2:2001 Kryogena kärl - Material - Del 2: Seghetskrav för temperaturer mellan -80°C och -20°C
CEN
EN 1349:2009 Rörledningsarmatur - Reglerventiler
EN 1349:2000 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.5.2010)
CEN
EN 1515-4:2009 Rörflänsar - Flänsförband - Skruvförband - Del 4: Val av skruvar och muttrar för utrustning som lyder under Direktivet för Tryckbärande Anordningar 97/23/EC
CEN
EN 1562:1997 Gjutna material - Aducerjärn
EN 1562:1997/A1:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2006)
SV C 118/36 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 1563:1997 Gjutna material - Segjärn
EN 1563:1997/A1:2002
Anmärkning 3
Datum passerat (30.11.2002)
EN 1563:1997/A2:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.1.2006)
CEN
EN 1564:1997 Gjutna material - Bainithärdat segjärn
EN 1564:1997/A1:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2006)
CEN
EN 1591-1:2001+A1:2009 Flänsar och deras förband - Konstruktionsregler för cirkulära flänsförband med packning - Del 1: Beräkningsmetod
EN 1591-1:2001 Anmärkning 2.1
Datum passerat (30.9.2009)
EN 1591-1:2001+A1:2009/AC:2010
CEN
EN 1626:2008 Kryokärl - Ventiler för kryogen användning
EN 1626:1999 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.5.2009)
CEN
EN 1653:1997 Koppar och kopparlegeringar - Plåt och rondeller för ångpannor, tryckkärl och varmvattenbehållare
EN 1653:1997/A1:2000
Anmärkning 3
Datum passerat (28.2.2001)
CEN
EN 1759-3:2003 Flänsar och deras anslutningar - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör - Klassbetecknade - Del 3: Flänsar av kopparlegeringar
EN 1759-3:2003/AC:2004
CEN
EN 1759-4:2003 Rörflänsar och packningar - Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, tryckklassbetecknade - Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar
CEN
EN 1797:2001 Kryogena kärl - Kompatibilitet mellan gas och material
EN 1797-1:1998 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.1.2002)
CEN
EN 1866:2005 Brand och räddning - Mobila släckaggregat
CEN
EN 1983:2006 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Kulventiler av stål
CEN
EN 1984:2010 Industriventiler - Kilslidsventiler av stål
EN 1984:2000 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/37
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN ISO 4126-1:2004 Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 1: Säkerhetsventiler (ISO 4126-1:2004)
EN ISO 4126-1:2004/AC:2006
CEN
EN ISO 4126-3:2006 Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 3: Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination (ISO 4126-3:2006)
CEN
EN ISO 4126-4:2004 Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 4: Pilotstyrda säkerhetsventiler (ISO 4126-4:2004)
CEN
EN ISO 4126-5:2004 Rörledningsarmatur - Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning - Del 5: Styrda säkerhetsventiler (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)
EN ISO 4126-5:2004/AC:2008
CEN
EN ISO 9606-2:2004 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 2: aluminium och aluminiumlegeringar (ISO 9606-2:2004)
CEN
EN ISO 9606-3:1999 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 3: Koppar och kopparlegeringar (ISO 9606-3:1999)
CEN
EN ISO 9606-4:1999 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 4: Nickel- och nickellegeringar (ISO 9606-4:1999)
CEN
EN ISO 9606-5:2000 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar (ISO 9606-5:2000)
CEN
EN 10028-1:2007+A1:2009 Platta produkter av stål för tryckbärande anordningar - Del 1: Allmänna bestämmelser
EN 10028-1:2007 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.10.2009)
EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009
CEN
EN 10028-2:2009 Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
EN 10028-2:2003 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 10028-3:2009 Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 3: Svetsbara finkornstål i normaliserat tillstånd
EN 10028-3:2003 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 10028-4:2009 Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 4: Nickellegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper
EN 10028-4:2003 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
SV C 118/38 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 10028-5:2009 Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 5: Svetsbara finkornstål, termomekaniskt valsade
EN 10028-5:2003 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 10028-6:2009 Platta produkter av stål för tryckändamål - Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd
EN 10028-6:2003 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 10028-7:2007 Platta produkter av stål för tryckbärande anordningar - Del 7: Rostfria stål
EN 10028-7:2000 Anmärkning 2.1
Datum passerat (30.6.2008)
CEN
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
CEN
EN 10213:2007 Gjutstål för tryckkärlsändamål
EN 10213-3:1995 EN 10213-4:1995 EN 10213-2:1995 EN 10213-1:1995 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.5.2008)
EN 10213:2007/AC:2008
CEN
EN 10216-1:2002 Sömlösa rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper
EN 10216-1:2002/A1:2004
Anmärkning 3
Datum passerat (30.9.2004)
CEN
EN 10216-2:2002+A2:2007 Sömlösa rör av stål för tryckändamål -Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
EN 10216-2:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (29.2.2008)
CEN
EN 10216-3:2002 Sömlösa tryckkärlsrör - Sömlösa rör av stål för tryckkärlsändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 3: Legerade finkornstål
EN 10216-3:2002/A1:2004
Anmärkning 3
Datum passerat (30.9.2004)
CEN
EN 10216-4:2002 Sömlösa rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 4: Olegerade och legerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper
EN 10216-4:2002/A1:2004
Anmärkning 3
Datum passerat (30.9.2004)
CEN
EN 10216-5:2004 Sömlösa rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 5: Rör av rostfria stål
EN 10216-5:2004/AC:2008
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/39
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 10217-1:2002 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper
EN 10217-1:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2005)
CEN
EN 10217-2:2002 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
EN 10217-2:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2005)
CEN
EN 10217-3:2002 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 3: Legerade finkornstål
EN 10217-3:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2005)
CEN
EN 10217-4:2002 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 4: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper
EN 10217-4:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2005)
CEN
EN 10217-5:2002 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 5: Pulverbågsvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
EN 10217-5:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2005)
CEN
EN 10217-6:2002 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 6: Pulverbågsvetsade rör av olegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper
EN 10217-6:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2005)
CEN
EN 10217-7:2005 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 7: Rör av rostfria stål
CEN
EN 10222-1:1998 Smide av stål för tryckändamål - Del 1: Allmänna bestämmelser för friformsmide
EN 10222-1:1998/A1:2002
Anmärkning 3
Datum passerat (31.10.2002)
SV C 118/40 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 10222-2:1999 Smide av stål för tryckändamål - Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
EN 10222-2:1999/AC:2000
CEN
EN 10222-3:1998 Smide av stål för tryckkärlsändamål - Del 3: Nickelstål med fordrade lågtemperaturegenskaper
CEN
EN 10222-4:1998 Smide av stål för tryckkärlsändamål - Del 4: Svetsbara finkornstål med förhöjd sträckgräns
EN 10222-4:1998/A1:2001
Anmärkning 3
Datum passerat (31.1.2002)
CEN
EN 10222-5:1999 Smide av stål för tryckkärlsändamål - Del 5: Martensitiska, austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål
EN 10222-5:1999/AC:2000
CEN
EN 10253-2:2007 Svetsrördelar - Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav
CEN
EN 10253-4:2008 Svetsrördelar - Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav
EN 10253-4:2008/AC:2009
CEN
EN 10269:1999 Stål och nickellegeringar för fästelement för användning vid höga och/eller låga temperaturer
EN 10269:1999/A1:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (31.10.2006)
EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008
CEN
EN 10272:2007 Stång av rostfria stål för tryckändamål
EN 10272:2000 Anmärkning 2.1
Datum passerat (30.4.2008)
CEN
EN 10273:2007 Varmvalsad stång av svetsbara stål för tryckbärande anordningar med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur
EN 10273:2000 Anmärkning 2.1
Datum passerat (30.6.2008)
CEN
EN 10305-4:2003 Precisionsstålrör - Tekniska leveransbestämmelser - Del 4: Kalldragna sömlösa precisionsrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar
CEN
EN 10305-6:2005 Precisionsstålrör - Tekniska leveransbestämmelser - Del 6: Kalldragna svetsade precisionsstålrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/41
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN ISO 10931:2005 Plaströrsystem - Industriapplikationer - PDVF (polyvinylidenfluorid) - Specifikation för rörsystemet och rördelarna (ISO 10931:2005)
CEN
EN 12178:2003 Kyl- och värmeutrustning - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Vätskenivåvisare - Krav, provning och märkning
CEN
EN 12263:1998 Kyl- och värmeutrustning - Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhetsbrytare för tryckbegränsning - Krav och provningsmetoder
CEN
EN 12266-1:2003 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Provning av ventiler - Del 1: Tryckprovning, provningsförfaranden och acceptanskriteria - Obligatoriska krav
CEN
EN 12284:2003 Kyl- och värmepumpsanläggningar - Ventiler - Krav, provning och märkning
CEN
EN 12288:2010 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Slidventiler av kopparlegering
EN 12288:2003 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
CEN
EN 12334:2001 Industriventiler - Backventiler av gjutjärn
EN 12334:2001/A1:2004
Anmärkning 3
Datum passerat (28.2.2005)
EN 12334:2001/AC:2002
CEN
EN 12392:2000 Aluminium och aluminiumlegeringar - Plastiskt bearbetade produkter - Särskilda fordringar för produkter avsedda för tryckkärl
CEN
EN 12420:1999 Koppar och kopparlegeringar - Smide
CEN
EN 12434:2000 Kryogena kärl - Böjliga slangar för kryogen användning
EN 12434:2000/AC:2001
CEN
EN 12451:1999 Koppar och kopparlegeringar - Sömlösa, runda rör för värmeväxlare
CEN
EN 12452:1999 Koppar och kopparlegeringar - Valsade, sömlösa kamrör för värmeväxlare
CEN
EN 12516-1:2005 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Hållfasthetsberäkning av ventilhus - Del 1: Tabuleringsmetod för ventilhus av stål
EN 12516-1:2005/AC:2007
SV C 118/42 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 12516-2:2004 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Hållfasthetsberäkning av ventilhus - Del 2: Beräkningsmetod för ventilhus av stål
CEN
EN 12516-3:2002 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Hållfasthetsberäkning av ventilhus - Del 3: Experimentell metod
EN 12516-3:2002/AC:2003
CEN
EN 12516-4:2008 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Hållfasthetsberäkning av ventilhus - Del 4: Beräkningsmetod för ventilhus tillverkade av metalliska material andra än stål
CEN
EN 12542:2010 Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m 3 för installation ovan mark - Konstruktion och tillverkning
EN 12542:2002 EN 14075:2002 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
CEN
EN 12735-1:2010 Koppar och kopparlegeringar - Rör - Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem - Del 1: Rör för ledningssystem
EN 12735-1:2001 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
CEN
EN 12735-2:2010 Koppar och kopparlegeringar - Rör - Sömlösa, runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem - Del 2: Rör för värmeväxlare och förbindelseledningar
EN 12735-2:2001 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
CEN
EN 12778:2002 Köksartiklar - Tryckkokare för hemmabruk
EN 12778:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2005)
EN 12778:2002/AC:2003
CEN
EN 12952-1:2001 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 1: Allmänt
CEN
EN 12952-2:2001 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 2: Material och pannors tryckbärande delar och tillbehör
CEN
EN 12952-3:2001 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar
CEN
EN 12952-5:2001 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
CEN
EN 12952-6:2002 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 6: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/43
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 12952-7:2002 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 7: Krav på pannans utrustning
CEN
EN 12952-8:2002 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 8: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen
CEN
EN 12952-9:2002 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 9: Krav på eldningssystem för pulveriserade fasta bränslen
CEN
EN 12952-10:2002 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 10: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck
CEN
EN 12952-11:2007 Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 11: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör
CEN
EN 12952-14:2004 Vattenrörspannor med hjälpinstallationer - Del 4: Krav på DENOX-system för trycksatt flytande ammoniak samt ammoniak löst i vatten
CEN
EN 12952-16:2002 Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 16: Krav för eldning på roster och fluidiserad bädd för fasta bränslen
CEN
EN 12953-1:2002 Eldrörspannor - Del 1: Allmänt
CEN
EN 12953-2:2002 Eldrörspannor - Del 2: Material för pannors tryckbärande delar och tillbehör
CEN
EN 12953-3:2002 Eldrörspannor - Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar
CEN
EN 12953-4:2002 Eldrörspannor - Del 4: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
CEN
EN 12953-5:2002 Eldrörspannor - Del 5: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar
CEN
EN 12953-6:2002 Eldrörspannor - Del 6: Krav på pannans utrustning
CEN
EN 12953-7:2002 Eldrörspannor - Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen
CEN
EN 12953-8:2001 Eldrörspannor - Del 8: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck
EN 12953-8:2001/AC:2002
SV C 118/44 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 12953-9:2007 Eldrörspannor - Del 9: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör
CEN
EN 12953-12:2003 Eldrörspannor - Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor
CEN
EN 13121-1:2003 Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 1: Råmaterial - Specifikation- och acceptansvillkor
CEN
EN 13121-2:2003 Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord - Del 2: Kompositmaterial - Beständighet mot kemikalier
CEN
EN 13133:2000 Hårdlödning - Lödarprövning
CEN
EN 13134:2000 Hårdlödning - Godkännande av lödningsprocedur
CEN
EN 13136:2001 Kylsystem och värmepumpar - Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar - Beräkningsmetoder
EN 13136:2001/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2005)
CEN
EN 13175:2003+A2:2007 Specifikation och provning av ventiler och utrustning för gasoltankar (LPG)
EN 13175:2003 Anmärkning 2.1
Datum passerat (30.9.2007)
CEN
EN 13348:2008 Koppar och kopparlegeringar - Sömlösa, runda rör av koppar för medicinska gasledningsinstallationer eller vakuum
EN 13348:2001 Anmärkning 2.1
Datum passerat (28.2.2009)
CEN
EN 13371:2001 Kryogena kärl - Kopplingar för kryogen användning
CEN
EN 13397:2001 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Membranventiler av metalliska material
CEN
EN 13445-1:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 1: Allmänt
EN 13445-1:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 13445-2:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 2: Material
EN 13445-2:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 13445-3:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13445-3:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 13445-4:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 4: Tillverkning
EN 13445-4:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 13445-5:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning
EN 13445-5:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/45
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 13445-6:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn
EN 13445-6:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 13445-8:2009 Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 8: Allmänna krav för tryckkärl av aluminium och aluminiumlegeringar
EN 13445-8:2006 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.12.2009)
CEN
EN 13458-1:2002 Kryokärl - Stationära vakuumisolerade kärl - Del 1: Grundläggande krav
CEN
EN 13458-2:2002 Kryokärl - Stationära vakuumisolerade kärl - Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning
EN 13458-2:2002/AC:2006
CEN
EN 13458-3:2003 Kryokärl - Stationära vakuumisolerade kärl - Del 3: Driftskrav
EN 13458-3:2003/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2005)
CEN
EN 13480-1:2002 Industriella rörledningar av metalliska material - Del 1: Allmänt
EN 13480-1:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2005)
EN 13480-1:2002/A2:2008
Anmärkning 3
Datum passerat (30.11.2008)
CEN
EN 13480-2:2002 Industriella rörledningar av metalliska material - Del 2: Material
EN 13480-2:2002/A2:2010
Anmärkning 3
Datum passerat (31.5.2010)
EN 13480-2:2002/A1:2010
Anmärkning 3
31.5.2011
CEN
EN 13480-3:2002 Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning
EN 13480-3:2002/A4:2010
Anmärkning 3
Datum passerat (30.11.2010)
EN 13480-3:2002/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (28.2.2006)
EN 13480-3:2002/A2:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (31.5.2007)
EN 13480-3:2002/A3:2009
Anmärkning 3
Datum passerat (31.7.2009)
SV C 118/46 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 13480-4:2002 Industriella rörledningar av metalliska material - Del 4: Tillverkning och installation
CEN
EN 13480-5:2002 Industriella rörledningar av metalliska material - Del 5: Kontroll och provning
CEN
EN 13480-6:2004 Industriella rörledningar av metalliska material - Del 6: Tilläggskrav för markförlagda rörledningar
EN 13480-6:2004/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (30.6.2006)
CEN
EN 13480-8:2007 Industriella rörledningar - Del 8: Tilläggskrav för rör av aluminium och aluminiumlegering
CEN
EN 13611:2007 Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör - Allmänna krav
CEN
EN 13648-1:2008 Kryokärl - Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck - Del 1: Säkerhetsventiler för kryogen användning
EN 13648-1:2002 Anmärkning 2.1
Datum passerat (31.5.2009)
CEN
EN 13648-2:2002 Kryokärl - Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck - Del 2: Sprängbleck för kryokärl
CEN
EN 13648-3:2002 Kryokärl - Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck - Del 3: Bestämning av erforderlig avblåsning - Kapacitet och dimensionering
CEN
EN 13709:2010 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Kägelventiler av stål - Stängventiler och stängbara backventiler
EN 13709:2002 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
CEN
EN 13789:2010 Rörledningsarmatur - Industriventiler - Kägelventiler av gjutjärn
EN 13789:2002 Anmärkning 2.1
Datumet för den här publikationen
CEN
EN 13799:2002 Innehållsmätare för gasoltankar
EN 13799:2002/AC:2007
CEN
EN 13831:2007 Slutna expansionskärl med inbyggda membran för installation i vattensystem
CEN
EN 13835:2002 Gjutning - Austenitiska gjutjärn
EN 13835:2002/A1:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2006)
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/47
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 13923:2005 Tryckkärl av fiberlindad glasfiberarmerad plast - Material, konstruktion, tillverkning och kontroll
CEN
EN 14071:2004 Säkerhetsventiler för gasolcisterner - Tillbehör
CEN
EN 14129:2004 Säkerhetsventil för gasoltankar (LPG)
CEN
EN 14197-1:2003 Kryokärl - Stationära icke vakuumisolerade kärl - Del 1: Grundläggande krav
CEN
EN 14197-2:2003 Kryokärl - Stationära icke vakuumisolerade kärl - Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning
EN 14197-2:2003/A1:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (28.2.2007)
EN 14197-2:2003/AC:2006
CEN
EN 14197-3:2004 Kryokärl - Stationära icke vakuumisolerade kärl - Del 3: Driftskrav
EN 14197-3:2004/A1:2005
Anmärkning 3
Datum passerat (31.12.2005)
EN 14197-3:2004/AC:2004
CEN
EN 14222:2003 Eldrörspannor av rostfritt stål
CEN
EN 14276-1:2006 Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 1: Kärl – Generella krav
CEN
EN 14276-2:2007 Tryokutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 2: Rör
CEN
EN 14341:2006 Industriventiler - Backventiler av stål
CEN
EN 14359:2006+A1:2010 Gasladdade ackumulatorer för hydraula kraftapplikationer
EN 14359:2006 Anmärkning 2.1
30.6.2011
CEN
EN 14382:2005+A1:2009 Säkerhetsanordningar för gastryckregleringsinställning och installation - Säkerhetsavstängningsdon för ingående gastryck upp till 100 bar
EN 14382:2005 Anmärkning 2.1
Datum passerat (30.9.2009)
EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009
SV C 118/48 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN 14394:2005+A1:2008 Värmepannor - Värmepannor med fläktbrännare - Nominellt avgiven effekt ej överstigande 10 MW och högsta arbetstemperatur 110 grader Celsius
CEN
EN 14570:2005 Utrustning för gasolcisterner (LPG), över och under jord
EN 14570:2005/A1:2006
Anmärkning 3
Datum passerat (31.8.2006)
CEN
EN 14585-1:2006 Korrugerad slang av metall för tryckbärande anordningar - Del 1: Fordringar
CEN
EN 14917:2009 Expansionsbälgar av metalliska material för tryckbärande anordningar
CEN
EN 15001-1:2009 Gasinfrastruktur - Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer - Del 1: Detaljerade funktionskrav för konstruktion, material, tillverkning, kontroll och provning
CEN
EN ISO 15493:2003 Plaströrsystem för industriapplikationer - ABS, PVC-U och PVC-C - Krav för komponenter och system - Metriska serier (ISO 15493:2003)
CEN
EN ISO 15494:2003 Plaströrsystem för industriapplikationer - PB, PE och PP - Krav för komponenter och system - Metriska serier (ISO 15494:2003)
CEN
EN ISO 15613:2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)
CEN
EN ISO 15614-1:2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2004)
EN ISO 15614-1:2004/A1:2008
Anmärkning 3
Datum passerat (31.8.2008)
CEN
EN ISO 15614-2:2005 Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 15614-2:2005)
EN ISO 15614-2:2005/AC:2009
SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/49
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN ISO 15614-4:2005 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods (ISO 15614-4:2005)
EN ISO 15614-4:2005/AC:2007
CEN
EN ISO 15614-5:2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)
CEN
EN ISO 15614-6:2006 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 6: Bågsvetsning av koppar och dess legeringar (ISO 15614-6:2006)
CEN
EN ISO 15614-7:2007 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 7: Påsvetsning (ISO 15614-7:2007)
CEN
EN ISO 15614-8:2002 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 8: Insvetsning av tuber i tubplattor (ISO 15614-8:2002)
CEN
EN ISO 15614-11:2002 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 11: Elektronstrålesvetsning och laser- svetsning (ISO 15614-11:2002)
CEN
EN ISO 15620:2000 Svetsning - Friktionssvetsning av metalliska material (ISO 15620:2000)
CEN
EN ISO 16135:2006 Industriventiler – Kulventiler av termoplast (ISO 16135:2006)
CEN
EN ISO 16136:2006 Industriventiler - Vridspjällsventiler av termoplast (ISO 16136:2006)
CEN
EN ISO 16137:2006 Industriventiler - Backventiler av termoplast (ISO 16137:2006)
CEN
EN ISO 16138:2006 Industriventiler - Membranventiler av termoplast (ISO 16138:2006)
SV C 118/50 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011
ESO ( 1 )
Titel på och hänvisning till standarden (samt referensdokument)
Hänvisning till den ersatta standarden
Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse Anm. 1
CEN
EN ISO 16139:2006 Industriventiler - Kilslidsventiler av termoplast (ISO 16139:2006)
CEN
EN ISO 21787:2006 Industriventiler - Kägelventiler av termoplast (ISO 21787:2006)
( 1 ) ESO: Europeiskt standardiseringsorgan: — CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu), — CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu), — ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tfn +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).
Anmärkning 1: Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.
Anmärkning 2.1: Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.
Anmärkning 2.2: Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.
Anmärkning 2.3: Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standarden. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fortsättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.
Anmärkning 3: Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.
ANMÄRKNING:
— Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG ( 1 ), ändrat genom direktiv 98/48/EG ( 2 ).
— Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.SV 15.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 118/51
( 1 ) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.
( 2 ) EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.
— Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.
— Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.
— Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-st... C 118/52 Europeiska unionens officiella tidning 15.4.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0035...

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar