Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Kvalitetssäkringsprogram

Nordic Pipe AB:s kvalitetssäkringsprogram säkerställer att kontraktsrelaterade kvalitetskrav uppfylls under alla faser av ett projekt.

I detta ingår inköp, konstruktion, tillverkning, kontroll, provning, hantering,
lagring och transport av material.
Om du vill kan du själv anlita ett ackrediterat företag att göra
mottagningskontrollen hos oss direkt innan leverans sker till projektet.

Granskar, godkänner och gör stickprov
I de fall vi gör tjockleksmätning av rördelar så skriver vi in det aktuella
värdet direkt på den specifika ritningen av varje del.
Det ackrediterade företaget granskar och godkänner ritningarna samt
gör stickprovskontroller.

Kvalitetsledningssystem
Nordic Pipe AB har för sin verksamhet upprättat ett kvalitetsledningssystem
enligt kraven i ISO 9001:2008.
Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och är dokumenterat
i denna Handbok.

Kvalitetsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten
genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse,
avvikelsehantering och interna revisioner.

Inom ramen för kvalitetsledningssystemet finns en Kvalitetssäkringshandbok
som Nordic´s kvalitetssäkringsprogram är att säkerställa att
kontraktsrelaterade kvalitetskrav uppfylls under alla faser av utförandet av ett
kvalitativt industriprojekt eller andra projekt inkluderande inköp,
konstruktion, tillverkning, montage, kontroll, provning, hantering, lagring och
transport av material.
Detta kvalitetssäkringsprogram täcker tillverknings och leveransaktiviteter
inom kärnkraftsindustrin, petrokemi, raffinaderier samt krackeranläggningar.

Kundfokus – alla arbetar för kunden
Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten
i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav på produkt och tjänster fastställs,
dokumenteras och uppfylls.
I kontraktsgenomgång före beställning dokumenteras krav på produkter
och tjänster.

För produktionsprocessen finns fastställda kvalitetsmål för att uppnå krav
på produkt och kvalitetsprestanda.
Under produktionen genomförs kontroller för att verifiera produktkrav och
validera funktionskrav.

Kvalitetspolicy
Nordic Pipe AB:s kvalitetssäkringsprogram säkerställer att kontraktsrelaterade
kvalitetskrav uppfylls under alla faser av ett projekt.
I detta ingår inköp, konstruktion, tillverkning, kontroll, provning, hantering,
lagring och transport av material.

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i
produktionen.

Vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god
produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom
ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn
följs.

Kvalitetsmål
Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för
hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion.
Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Övergripande kvalitetsmål
Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse

Mätning av kundnöjdhet sker genom uppföljning av vilka kunder som
lägger repetitiva order respektive kunder som inte beställt varor under
senaste 6 månaderna. Uppföljning sker vid ledningsgruppsmöte.

Detaljerade kvalitetsmål
I syfte att följa upp och utveckla verksamheten har vi satt upp följande
kvalitetsmål:

Införande av kvalitetsledningssystem
Vi arbetar med att införa ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 för
hela verksamheten och skall ersätta nuvarnade kvalitetssäkringssystem enligt
10CFR50 Appendix B.

Leveranssäkerhet 100 %
Andel restnoterade orderrader i förhållande till totalt antal levererade orderrader
skall vara mindre än 3 %

Produktspecifikation uppfylls till 100 %
Uppfyllande av produktspecifikation innebär att ställda krav innehålls utan
anmärkning.

Uppföljning sker av uppkomna reklamationer samt antal kasserade halvfabrikat
o. dyl.

Leverantörer med eget kvalitetsarbete
Under 2010 införs dokumenterade leverantörsbedömningar med krav på
leverantörer och tillverkare om ett eget dokumenterat kvalitetsarbete.

Uppföljning av kvalitetsmål sker per månad och behandlas i ledningsgruppen

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar