Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Leveransbestämmelser

Vi har valt att följa de standardavtal som finns på marknaden.
Detta underlättar för båda parter då de flesta är bekanta med
de standarder som finns och att de har funnits under längre tid.

Priser gäller exklusive mervärdesskatt.
Priser gäller exklusive frakt och emballage om inget annat
överenskommits.

I övrigt följer vi gällande standardavtal för respektive bransch och order.

ALOS 05
Allmänna bestämmelser för leverans av varor
(utan montage) till offentlig sektor.
Sveriges Kommuner och Landsting har efter samråd med företrädare för
Statskontoret, Försvarsmakten, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI),
Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen och Sjukvårdens
leverantörsförening arbetat fram ett nytt standardavtal för leverans av varor
till den offentliga sektorn, ALOS 05. Det nya avtalet ersätter ALOS 81.

AA VVS 09
Är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för
yrkesmässig verksamhet i Sverige.
Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av
VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och
VVS Företagen.
Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar
i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

ALBIF 2000
Allmänna bestämmelser, ALBIF 2000,
för leverans av järn - och stålprodukter m m.

SC 96/06 ORGALIME
General Conditions for the Manufacture & Supply of
Specially Designed Components.
Allmänna villkor för tillverkning och leverans av speciellt konstruerade
komponenter - SC 96 / 06
Med komponent "avser en produkt som bör införlivas i kundens produkt
och som normalt inte är avsedd att användas oberoende av varandra.
96/06 är speciellt anpassade för gjutgods, smide och andra produkter
av olika material där särskilt utformade mönster, verktyg eller modeller
används i produktionen.

ORGALIME S 2000
General Conditions for the
Supply of Mechanical, Electrical and Electronic Products.
Är ett modernt villkor för internationella leveranser av
teknikindustrins produkter.
Det överensstämmer i sak nästan helt med NL 09 men har ett mer
vidsträckt geografiskt tillämpningsområde.

ORGALIME S 2012
S 2012 är beteckningen på Orgalimes nya leveransbestämmelser som efter
ett grundligt revisionsarbete ersätter de äldre Orgalime S 2000.
Användningsområdet är liksom tidigare leveranser av mekaniska, elektriska
och elektroniska produkter över hela världen.
Revisionen av bestämmelserna har resulterat i såväl språkliga, systematiska som
sakliga ändringar.

Några av de viktigaste sakliga skillnaderna är följande:

Leveransklausulen FCA (Fritt fraktföraren) har ersatt EXW (Från fabrik) i punkt 10.

Vite vid leveransförsening beräknas enligt de nya villkoren per påbörjad förseningsvecka
istället för som tidigare fullbordad vecka. Det betyder att köparen är berättigad till vite
redan vid en dags leveransförsening (punkt 14).

Vid försenad betalning har säljaren numera, enligt punkt 21, rätt att få ersättning för
inkassokostnader med 1 % på det försenade beloppet (utöver dröjsmålsränta).

Vid fel i den levererade produkten som leverantören inte lyckas avhjälpa ges nu i
punkt 37 möjlighet till partiell hävning, d.v.s. hävningen begränsas till den del av
produkten som inte kan användas som avsett.

Den s.k. stupstocksregeln i punkt 38 avskär enligt S 2012 leverantörens ansvar för fel
ett år efter garantitidens utgång.
Tidigare upphörde ansvaret två år efter leveransen.
I normalfallet blir det ingen skillnad. Men anta att säljaren istället lämnat två års
garanti på produkten istället för ett år som anges i bestämmelserna.
Om ett fel uppstår när garantitiden börjar närma sig sitt slut och säljaren avhjälper felet
kommer enligt regeln om förlängd garanti på utbytta delar i punkt 28 utsträcka
felansvaret för denna del till maximalt tre år från leveransen av produkten.
I denna situation uppkom således en konflikt mellan två olika regler i bestämmelserna.
Denna konflikt undviks nu.

Orgalime S 2012 finns för närvarande utgivna på engelska, tyska, franska, spanska
och italienska.
De finns tillgängliga elektronisk form via Teknikföretagens betaltjänst Standardavtal
online samt i fysisk form via Lamanica/Industrilitteratur.
I det senare fallet dock endast på engelska och tyska. Successivt kommer ytterligare
språkversioner göras tillgängliga såväl elektroniskt som fysiskt.

VARA 05:1
Allmäna leveransvillkor Försvarets Materielverk.
Allmänna bestämmelser för leverans av varor till Försvarets Materielverk.

ABM 07
Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
BKK och Byggmaterialindustrierna har tillsammans utarbetat
Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
(ABM 07). ABM 07 ersätter ABM 92.

NLS 10
Allmänna leveransbestämmelser NLS 10
för leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom
mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik
inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Se även under fliken orderflödet.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar