Contact us
Svenskt företag specialiserat på rör, rördelar, ventiler, packningar och flänsar.

Manöverdon

Manöverdon
Ventilers rörelsebehov är endera linjära eller vridande.
Manöverdon för ventiler indelas efter hjälpenergins art.
Handmanövrering sker med handspak, ratt eller växel.
Automatisering kan ske med hjälp av ett don som är elektriskt, hydrauliskt
eller pneumatiskt. Enklast att styra är de ventiler som är
kvartsvarvsmanövrerade (90°). I dessa fall fordras endast påbyggnad av
förtillverkade montagesatser och lämpligt vriddon.
För ventiler med rundgående flervarvsspindlar krävs mer komplicerade
manöverdon. Ofta levereras dessa don och ventiler som en enhet från
ventiltillverkaren.

Elektriska manöverdon
Alla elektriska don är uppbyggda omkring en reversibel elektrisk motor,
en snäckväxel och någon form av styrning.
Man skiljer på eldonens arbetsprinciper såsom vridande flervarvsdon,
vridsektordon och skjutande/dragande don.
Eldonen är betydligt mer komplicerade än pneumatiska don vilket
återspeglas i priset.
En fördel med elektriska manöverdon är att det är lätt att framställa
flervarvsdon.
Smörjmedlen, materialval och tillverkningsnormer gör att man inte kan
finna eldon som fungerar i både sträng kyla och vid höga temperaturer.
Omgivningstemperaturen indelar eldonen i standarddon (-20° till +8°C),
lågtemperaturdon (-52° till +60°C) och högtemperaturdon (0° till +120°C).
Följande måste beaktas vid val av elmanöverdon:

- Strömtillförsel: spänning (växelström AC eller likström DC) och frekvens (1-fas eller 3-fas).

- Typ av motor: skyddsform

- Övriga krav: t.ex. start/stoppknappar, fram/backomkopplare,
momentbrytare etc.

- Manöverutrustning: manöverspänning (AC eller DC), kapsling
(explosionssäker EX klassad eller vattentät) och placering/manövrering
(t.ex. fjärrstyrning).

Hydrauliska manöverdon
Dessa manöverdon kan indelas i två grupper, lågtrycks- och
högtryckshydraulik.
De är uppbyggda på samma satt som pneumatiska don, se dessa.
I princip kan alla pneumatiska roterande kvartsvarvsdon användas för
lågtryckshydraulik (max 10 bar).

Pneumatiska manöverdon
De pneumatiska donen kan indelas i linjära manöverdon, roterande
flervarvsdon och kvartsvarvsdon. Vanligast förekommande är kvartsvarvsdon.
Dessa kan vara dubbelverkande (DA) eller enkelverkande med
fjäderretur (SR).
Vid beställning av enkelverkande don måste man uppge om fjädern skall
stänga eller öppna vid luftbortfall, normalt stängd (NC) eller
normalt öppen (NO).
På marknaden förekommer två olika konstruktionsprinciper for pneumatiska
kvartsvarvsdon. Vanligast förekommande är manöverdon av typ
"Rack and pinion" vilket innebär att donen arbetar enligt kuggstångsprincipen,
d.v.s. utvecklar samma kraft under hela vridmanövern.
Alternativet till dessa är manöverdon som arbetar enligt "Scotch-yoke principen"
vilket innebar ett förhöjt vridmoment i början och slutet av vridrörelsen.

Vridmoment
Vridmomentet, oftast angivet i Nm, är ett mått på den maximala kraft som
krävs för att öppna respektive stänga en ventil.
Vanligen är öppningsmomentet dimensionerande för val av manöverdon.

Montagefläns för manöverdon
Många ventiler, med en vridrörelse mindre än ett varv, har en montagefläns
för styrorgan enligt ISO 5211/1.
Denna standard reglerar montageflänsens hålbild.
Flänsen möjliggör ett stabilt montage, utan bearbetning, för växlar och
manöverdon. För flervarviga don gäller flänsanslutningsmått enligt ISO 5210/1.
Den sistnämnda standarden kräver även att styrorganet kan uppta axiella påkänningar.

Magnetventiler
Magnetventiler används tillsammans med pneumatiska manöverdon som
pilotventiler för att styra lufttillförseln.
Till enkelverkande don är magnetventilerna i trevägs-/tvålägesutförande (3/2)
medan dubbelverkande don har femvägs-/tvålägesventiler (5/2).

Namurstandard
Den standard som används för att beskriva hålbilden för tillbehörens
anslutning till manöverdon, är Namur VDI/VDE 3845.

Gränslägesindikering
Manöverdonen kan förses med mekaniska eller induktiva ändlägeskontakter
för att indikera om ventilen är öppen eller stängd.
Donen levereras som standard med visuell lägesindikering.

Ventillägesställare
Ventillägesställaren, även kallad positioner, monteras på manöverdonet
vid flödesreglering. Lägesställaren, som styr ventilen till det läge som svarar
mot styrsignalen, arbetar pneumatiskt med 3 - 15 psi insignal (20 - 100 kPa).
Med inbyggd I/P-omvandlare kan dock lägeställaren arbeta med elektrisk
insignal (4 - 20 mA) direkt från regulatorn. Man talar då om
elektropneumatiskt utförande.

Handmanöver
Som ytterligare säkerhetsåtgärd kan man förse manöverdonen med en
ratt så att donet går att manövrera även vid luft- eller elbortfall.

Dela med...

Nyhetsbrev

Önskar du att få vårt nyhetsbrev direkt skickat direkt till din mail? Fyll i din epostadress.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar. Hittar du inte svaret på din fråga? Fråga oss gärna genom formuläret intill.

Till frågor och svar